Vedtægter for Teknologi i Praksis (TIP)§ 1 Foreningens navn


Foreningens navn er: Teknologi i Praksis (TIP) og drives som en socialøkonomisk virksomhed. Foreningen er stiftet den 1. juli 2012.


§ 2 Foreningens hjemsted


Foreningens hjemsted er: Aarhus Kommune. Adressen er: Rehabiliteringsparken, MarselisborgCentret P. P. Ørums Gade 9-11, 8000 Århus C.


§ 3 Foreningens formål


Foreningens formål er gennem afprøvning og udvikling af teknologibaserede løsninger til udvikling af rehabiliteringen af personer i alle aldre med funktionsnedsættelse på tværs af sektorer, fagskel og institutionelle grænser at:

  • udarbejde specialtilpasninger og individuelle løsninger til de enkelte borgere i samarbejde med borgere, netværk, offentlige institutioner, private organisationer og virksomheder.
  • medvirke til at den enkelte borger tilbydes den optimale velfærdsteknologiske løsning i forhold til styrkelse af selvstændighed og deltagelse – herunder aktivitet, læring, kommunikation og omverdenskontrol.
  • formidle viden via kurser og individuelle undervisningsforløb, arrangere temadage og indgå i kompetenceudvikling. skabe og koble forbindelse og netværk mellem offentlige og private virksomheder og organisationer med interesse for velfærdsteknologi til gavn for borgere og fagfolk.
  • være samarbejdspart i udviklingen af Rehabiliteringsparken Marselisborg Centret, så den seneste velfærdsteknologiske viden og erfaring kontinuerligt inddrages i forhold til rehabiliteringsinitiativer og projekter.

    § 4 Bestyrelse

Stk 1. Foreningen TIP’s overordnede ledelse varetages af en bestyrelse, der udpeges således:

1 medlem udpeges af Rehabiliteringsforum Danmark

1 medlem udpeges af Danske Handicaporganisationer

1 medlem udpeges af Organisationerne i Rehabiliteringsparken

1 medlem udpeges af og blandt medarbejderne i TIP

Bestyrelsen kan herudover supplere sig med yderligere medlemmer fra handicaporganisationer, brancheorganisationer, folketing, kommuner, regioner eller personer, der vil arbejde for Teknologi i Praksis’ formål. Bestyrelsen består af minimum 5 og maksimum 9 medlemmer.


Stk 2. Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode af 2 år, dog første gang pr. 1.7.2012 for 2½år. Perioden løber fra den 1. januar. Genudpegning kan finde sted.

Lederen af TIP fungerer som sekretær for bestyrelsen.


§ 5 Bestyrelsens opgaver


Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen. Den varetager institutionens interesser og fastlægger linjerne for TIP’s udadvendte og indadvendte virksomhed og for foreningens udvikling på længere sigt.


Stk. 2. Bestyrelsen godkender foreningens årlige budget efter indstilling fra lederen. Bestyrelsen aflægger sammen med lederen foreningens årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen af TIP og fastlægger de nærmere retningslinjer for lederens beføjelser.


Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om lån, køb leje eller salg og pantsætning af fast ejendom. Leje eller leasing af driftsmidler og inventar godkendes af bestyrelsen.


§ 6 Bestyrelsens ansvar


Stk. 1. Bestyrelsen skal forvalte sin opgave, så driften af TIP bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen, eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af eventuelle statslige tilskud og øvrige indtægter.


Stk. 2. Bestyrelsen er over for omgivelserne ansvarlig for institutionens virksomhed.


Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser.


§ 7. Bestyrelsens arbejde


Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand og kan vælge at nedsætte et forretningsudvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Stk. 2. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder om året.


Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, jvf. dog stk. 5.


Stk. 4. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jvf. dog stk. 5. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslaggivende.


Stk. 5. Beslutning om optagelse af lån, leje, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst halvdelen af bestyrelsen.


§ 8. Daglig Leder


Stk. 1. Den daglige leder varetager – under ansvar over for bestyrelsen – den daglige administrative og økonomiske ledelse.


Stk. 2. Lederen forelægger de sager for bestyrelsen, som bestyrelsen skal tage stilling til efter § 5, eller som i øvrigt er af væsentlig betydning for virksomheden.


Stk. 3. Lederen underretter bestyrelsen om alle forhold, som er af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse.


Stk. 4. Lederen sørger for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med bemyndigelsen.


Stk. 5. Lederen fremlægger i forbindelse med godkendelse af budget en handleplan for det efterfølgende års aktiviteter.


§ 9. Regnskab og revision


Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab omfattende resultatopgørelse og balance.


Stk. 2. Regnskabsføringen og opstillingen af regnskaberne skal være i overensstemmelse med årsregnskabsloven og almindelige regnskabsprincipper.


Stk. 3. Foreningens regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.


Stk. 4. Regnskabet for det foregående regnskabsår skal forelægges bestyrelsen til godkendelse inden udgangen af maj måned.


§ 10. Tegningsret


Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med lederen. Dispositioner, der henregnes under foreningens daglige drift, kan – forudsat bestyrelsen meddeler prokura – foretages af lederen af TIP.


§ 11. Nedlæggelse af Foreningen TIP


Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af TIP er kun gyldig, hvis den er vedtaget med kvalificeret flertal, jvf. § 6, stk. 5.


Stk. 2. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, skal overdrages til Rehabiliteringsforum Danmark og anvendes til almennyttige formal indenfor handicap eller rehabiliteringsfeltet.


§ 12. Vedtægter


Stk. 1. Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst halvdelen af bestyrelsen, på to hinanden følgende bestyrelsesmøder.


Stk. 2. Disse vedtægter træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse.


Vedtaget på det stiftende bestyrelsesmøde den 29. juni 2012.